De Deurloop Leeuwarden              

   De specialist in Deuren, Vloeren & Totaal woninginrichting 

     

                                      Verkoop en leveringsvoorwaarden

De Deurloop
Vakkundig, Vertrouwd en
Voordelig
 
Openingstijden showroom:
Op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
ma t/m zo 09.00 tot 18.00 uur
Tel. 058-2894954
Mob. 06-22708081
Mail:info@dedeurloop.nl

Algemene leveringvoorwaarden.

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Firma De Deurloop Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen M.J. Doetjes

1-2        Bijzondere van de voorwaarden van De Deurloop afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1        De Deurloop aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2        Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Deurloop onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3        Algemene voorwaarden worden slechts door De Deurloop aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3  Aanbiedingen.

3-1        Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van De Deurloop, inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3-2        Gegevens in drukwerken verstrekt door De Deurloop zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden De Deurloop niet.

 

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De Deurloop binden hem niet, voor zover ze door De Deurloop niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5  Overeenkomst.

5-1        De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor De Deurloop door zijn bevestiging.

5-2        Elke met De Deurloop aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Deurloop zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3        Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Deurloop bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 6  Prijzen.

6-1        Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2        Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden De Deurloop niet.

6-3        Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-4        Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 7  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

Artikel 8  Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van De Deurloop.

 

Artikel 9  Aanbetaling.

De Deurloop is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van De Deurloop de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 10  Leveringstermijnen.

10-1        De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever De Deurloop schriftelijk in gebreke te stellen.

10-2        De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor De Deurloop zijn de goederen te leveren.

10-3        Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 11  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door De Deurloop aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 12  Meer en minderwerk.

12-1        Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2        De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van De Deurloop op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

12-3        Door De Deurloop te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13  Wijziging van de opdracht.

13-1        Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2        Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Deurloop ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3        Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door De Deurloop buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 14  Annuleren.

14-1        Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door De Deurloop reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens De Deurloop gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan De Deurloop als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Deurloop te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

14-2        Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt De Deurloop zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15  Reclame.

15-1        Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Deurloop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering De Deurloop wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2        De Deurloop dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3        Indien de reclame naar het oordeel van De Deurloop juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16  Garantie.

16-1        Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend De Deurloop aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De Deurloop zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien De Deurloop na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16-2        Voor alle goederen en materialen die De Deurloop niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3        Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 17  Retentierecht.

Wanneer De Deurloop goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

De Deurloop heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 18  Aansprakelijkheid.

18-1      De Deurloop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.       Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.       Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.       Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.       Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e.       Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f.        Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18-2        De Deurloop is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van De Deurloop of van hen, die door De Deurloop te werk zijn gesteld.

18-3        De Deurloop zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 19  Overmacht.

19-1        Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De Deurloop of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van De Deurloop, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De Deurloop, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor De Deurloop overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2        De Deurloop is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud.

20-1        Zolang De Deurloop geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De Deurloop.

20-2        De Deurloop heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

20-3        Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding.

21-1        Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De Deurloop ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-2        Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a.       De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De Deurloop heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b.       De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c.       De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d.       De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21-3        De Deurloop is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door De Deurloop reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van De Deurloop op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 22  Betaling.  

22-1        Betalingen op alle internet verkopen dienen na het tekenen van een orderbevestiging cq verkoopovereenkomst 100% vooraf aan de levering te geschieden indien de goederen op een afwijkend afleveradres worden geleverd en 50% bij afhalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

22-2        Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-3        De Deurloop is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-4        De Deurloop is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-5        Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

22-6        Uit het enkele feit dat De Deurloop zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23  Toepasselijk recht.

Op alle door De Deurloop gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 24  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van De Deurloop, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 
Groothandel  Machinaal olien Houten vloeren  Binnendeuren  Tuindeuren  Buitendeuren  Eiken Buitendeuren  Afhangen Deuren  Laminaat  Eiken vloer  Houten  Vloeren  Blockwood Vloeren  Onderhoud  Afwerking  Kleuren en prijzen Rubio Monocoat olie  Vloer leggen  Productieproces  Veelgestelde vragen over Houten Vloeren  Prijzen Vloeren  Prijzen Blockwood  Legprijzen  Offerte  Houtkachels  Prijzen Houtkachels  Rookkanalen  Remeha  Remeha Quinta  Markiezen  Kozijnen  Totaalinrichting  (Interieurbouw)  Keuken op maat  Contact  Leveringsvoorwaarden

Links Friesland: Leeuwarden Sneek Heerenveen Joure Drachten Harlingen Dokkum Stiens Bolsward Lemmer ijlst Franeker Steden: Alkmaar Amsterdam Rotterdam Haarlem Den Haag Middelburg Den Bosch Maastricht Arnhem Zwolle Assen Lelystad Utrecht Eindhoven Tilburg Groningen Nijmegen Breda Apeldoorn Enschede Amersfoord Dordrecht Zoetermeer Leiden Almere Stad Links provincies: Parketvloeren Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Flevoland

 

                                        © copyright 1999 - 2013 De Deurloop Parketvloeren